Banhofstrasse

13Listopad2010

Widokówka - Banhofstrasse

Gimnazjum

16Sierpień2010

Widokówka - Gimnazjum

Georgenstrasse

25Lipiec2010

Widokówka - Georgenstrasse


Ulica Wrocławska

25Lipiec2010

Widokówka - Ulica Wrocławska

Nad rzeczką

21Lipiec2010

Widokówka - Nad rzeczką


Marienstrasse

20Lipiec2010

Widokówka - Marienstrasse

Plac cesarski

20Lipiec2010

Widokówka - Plac cesarski

Holteistrasse

20Lipiec2010

Widokówka - Holteistrasse


Friedrichstrasse

20Lipiec2010

Widokówka - Friedrichstrasse

Wilhelmstrasse

27Czerwiec2010

Widokówka - Wilhelmstrasse